Vermogen

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
a. het door de oprichters tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde bedrag; b. subsidies en donaties;
c. schenkingen, erfstellingen en legaten;
d. alle andere verkrijgingen en baten.

Werving van gelden vindt onder meer plaats via crowd funding, collectes, ondersnetwerk, partnerships, fondsen etc.

Bestemming liquidatiesaldo

In artikel 12 lid 1 van de statuten is hierover het volgende opgenomen:

Ontbinding en vereffening
1. (…) Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld: uitkering kan uitsluitend gedaan worden aan een instelling die – op het moment van deze uitkering kwalificeert als “Algemeen Nut Beogen – de Instelling” (ANBI) in de zin van de wet. De vereffenaars dienen een in stelling te selecteren met een doel dat naar de letter en de geest zo dicht mogelijk tegen de doelstelling van de stichting aanligt.

Financieel jaarverslag

In 2019 is Next Move opgesplitst in 2 stichting. Next Move Ministries en Next Move Outreach. Next Move Ministries (ANBI stichting) publiceert haar jaarrekeningen op de site: www.next-move.nu.

Fiscaal nummer

858166793